POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO
z dnia 16.12.2020 r.

I. Administrator danych osobowych, informacje ogólne

1. Polityka prywatności serwisu internetowego https://www.greenportkolobrzeg.pl/, zwana dalej „Polityką prywatności” opisuje zasady przetwarzania danych osobowych w Serwisie zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz posługiwania się plikami „cookies”.
2. Administrator danych przetwarza dane osobowe użytkowników w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez nich z Serwisu. Administratorem danych osobowych, w zależności od tego, w jakich celach Państwa dane są przetwarzane w relacji z Osiedlem Feniks, właściwym administratorem danych będzie określona spółka z Grupy Osiedle Feniks, których wykaz znajduje się poniżej:
– Osiedle Feniks Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Poleska 4d/4, 78 – 100 Kołobrzeg
– Osiedle Feniks Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Poleska 4d/4, 78 – 100 Kołobrzeg
– Green Port Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Poleska 4d/4, 78 – 100 Kołobrzeg
– Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „FENIKS” Przemysław Aściukiewicz, ul. Poleska 4a/13, 78-100 Kołobrzeg
zwanymi na łamach Serwisu łącznie „Administratorem danych osobowych” bądź „Osiedle Feniks”.
3. O tym, który podmiot z Grupy Osiedle Feniks jest Administratorem Państwa danych osobowych w konkretnej sytuacji oraz o szczegółach przetwarzania danych zostają Państwo poinformowani w momencie ich przekazywania np. w umowach, które zostają z Państwem zawarte, ogłoszeniach o pracę, czy przy formularzach zapytania o ofertę.
4. Istnieje możliwość kontaktu z Administratorem Państwa danych osobowych w sposób określony poniżej:
– Za pomocą telefonu 0048 661 114 655
– Poprzez e-mail: biuro@osiedlefeniks.pl
– Listownie: Osiedle feniks Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Poleska 4d/4, 78 – 100 Kołobrzeg

II. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych osobowych informuje użytkowników Serwisu o celach przetwarzania danych zbieranych w konkretnym przypadku, a także o właściwych przypadkach w momencie ich przekazywania.
2. Dane osobowe mogą być gromadzone poprzez następujące działania: informacje podawane w formularzach zamieszczonych w serwisie oraz informacje zbierane w sposób automatyczny podczas korzystania z serwisu, tj.:
a. informacje zapisywane automatycznie w logach serwerów oraz Serwisu, np. adres IP, żądanie strony wysyłane przez użytkownika, data i godzina żądania, typ przeglądarki, język przeglądarki, dane urządzenia, typ systemu operacyjnego;
b. pliki „cookies” – niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez Serwis na urządzenie użytkownika odwiedzającego Serwis (np. komputer, smartfon);
3. Informacje zbierane w sposób automatyczny służą do realizacji następujących celów: administrowania serwerami i Serwisem, zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony danych i Serwisu, zapewnienia świadczenia Pani/Panu określonych usług, celów statystycznych, tj. w celu realizacji uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4. Przekazane Administratorowi danych osobowych następuje w celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
a. w przypadku użytkowników korzystających z Serwisu: prowadzenia analizy zachowań na stronie internetowej (częstotliwości, przeglądania zakładek), w celu realizacji własnych działań marketingowych Administratora danych osobowych bądź zapewnienia spersonalizowanych reklam, w zakresie m. in. potrzeb profilowania w sposób, który uwzględnia dopasowanie reklam do zainteresowań i preferencji poszczególnych użytkowników – zgoda użytkownika (poprzez wyrażenie akceptacji ustawień przeglądarki w zakresie używania plików „cookies” przez Serwis);
b. udzielania odpowiedzi na złożone zapytania dotyczące konkretnej inwestycji bądź lokalu – zgoda potencjalnego klienta (zamówienie oferty);
c. przekazywania ofert dotyczących podmiotów wchodzących w skład Grupy Osiedle Feniks – zgoda użytkowników na otrzymanie ofert w formie wiadomości elektronicznej bądź telefonicznej, a także w formie tradycyjnej;
d. realizacji zawartych umów sprzedaży nieruchomości, najmu, obsługi tych umów, dostaw towarów bądź usług, w tym:
– konieczności realizacji umów lub konieczności przetwarzania danych przed ich zawarciem;
– w zakresie obowiązujących przepisów prawa w zakresie: podatków, archiwizacji dokumentów;
– prawnie uzasadnionych interesów Osiedla Feniks, w tym m. in.: dochodzenia roszczeń, obrony przed nimi lub ich ustalenia, utrzymania bieżących kontaktów dotyczących umów, podejmowania negocjacji , utrzymania relacji biznesowych, właściwej identyfikacji kontrahentów i osób ich reprezentujących, a także ich pracowników i osób współpracujących.
e. rekrutacji – zgody kandydata na pracownika lub współpracownika;
f. zatrudnienia, czyli realizacji umowy i wykonania obowiązujących przepisów w tym zakresie:
– realizacji umowy lub konieczności przetwarzania danych również przed jej zawarciem – na żądanie użytkownika;
– obowiązujące przepisy prawa w zakresie – ubezpieczeń podatków, archiwizacji, dokumentacji;
– prawnie uzasadnionym interesie dotyczącym możliwości prowadzenia kontaktów służbowych z właściwą osobą (gdy jest to konieczne dla prawidłowego wykonania powierzonych zadań);
g. współpracy w oparciu o umowę inną niż Kodeks pracy – za zgodą użytkownika;
h. bieżącego kontaktu z reprezentantami, osobami kontaktowymi ujawnionymi do kontaktu lub osobami, które same kontaktują się z Administratorem danych osobowych – w zakresie prawnie uzasadnionego interesu Osiedla Feniks, który jest rozumiany jako przyjęcie zapytania do realizacji oraz udzielenia odpowiedzi na to zapytanie, a także prowadzenia bieżącego kontaktu;
i. monitoringu wizyjnego terenu budowy lub terenu zakładu pracy – w celu zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów Osiedla Feniks rozumianego jako ochrona osób i mienia znajdującego się na terenie budowy lub zakładu pracy, zapobiegania nadużyciom lub nieprawidłowościom a terenie budowy/zakładu pracy

III. Gromadzenie danych

1. Źródłem danych są zazwyczaj użytkownicy Serwisu, czyli osoby, których dane dotyczą.
2. W przypadku pracowników, współpracowników lub reprezentantów kontrahentów Osiedla Feniks, bądź reprezentantów klienta współpracujących w jego imieniu z Osiedlem Feniks, możliwe jest otrzymanie ich danych osobowych przez Administratora od kontrahentów lub klientów w związku z wyznaczeniem przez nich osób do kontaktu.

IV. Dobrowolność podania danych

1. Użytkownicy przekazują dane osobowe dobrowolnie, przy czym w określonych sytuacjach ich podanie może wynikać z przepisów prawa lub postanowień umowy, a w konsekwencji odmowa ich udostępnienia uniemożliwi realizację przepisów prawa lub nawiązanie i prawidłową realizację umowy.
2. Zazwyczaj źródłem danych są użytkownicy, czyli sama osoba, której dane dotyczą.

V. Ujawnienie danych osobowych

Administrator danych osobowych ma prawo ujawnienia danych użytkowników wyłącznie upoważnionym pracownikom i współpracownikom oraz następującym kategoriom odbiorców:

– organom uprawnionym na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. organy kontrolujące, komornik, Policja),
– podmiotom uprawnionym, gdy jest to niezbędne do prawidłowego wykonania umowy (np. udostępnienie danych do banku w związku z dokonywanymi przelewami w celu rozliczeń, udostępnienie danych do kancelarii notarialnej podczas nabywania nieruchomości w formie
aktu notarialnego),
– podmiotom uprawnionym, gdy jest to niezbędne do prawidłowej realizacji postępowań (np. ujawnienie danych pełnomocnikom lub w sądzie w przypadku obrony lub dochodzenia
roszczeń na drodze sądowej),
– podmiotom uprawnionym na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, czyli dostawcom usług upoważnionym przez Osiedle Feniks do dostępu do danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania zleconej usługi.

VI. Okres przechowywania danych osobowych

1. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zgromadzone. Okres przechowywania danych przez Administratora danych osobowych zostaje podany w momencie ich zbierania, np. w umowach, które zostają zawarte z użytkownikami, ogłoszeniach o pracę, czy formularzach zapytania o ofertę.
2. Co do zasady, okresy przechowywania danych są ustalane w oparciu o następujące kryteria:
a. w przypadku przetwarzania danych w oparciu o wyrażoną zgodę (np. na otrzymywanie ofert marketingowych, przeprowadzenie procesów rekrutacyjnych, na wykorzystanie plików „cookies” umożliwiających nam marketing bezpośredni, kierowanie spersonalizowanej reklamy w wyniku profilowania) – do czasu odwołania zgody,
b. w przypadku przetwarzania danych w oparciu o nawiązane z Administratorem danych osobowych relacje umowne – do czasu ustania okresów przedawnienia, o których mowa w przepisach prawa, właściwych dla danego typu roszczenia, na podstawie których użytkownicy lub Osiedle Feniks mogliby mieć prawo do wniesienia roszczenia,
c. w przypadku przetwarzania danych na potrzeby realizacji przepisów prawa – dane są przechowywane tak długo, jak zobowiązuje do tego prawo.

VII. Prawa osób, których dane są przetwarzane

1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych użytkowników, mają oni prawo do:

a. żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania informacji o przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych,
b. sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia,
c. żądania usunięcia danych osobowych,
d. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e. otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie.
f. wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją użytkownika, gdy przetwarzanie jest dokonane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Taki sprzeciw użytkownicy mogą wnieść w każdym czasie,
g. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. Taki sprzeciw użytkownicy mogą wnieść w dowolnym momencie.
2. W przypadku przetwarzania dane osobowe na podstawie zgody, użytkownicy mają prawo wycofać taką zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie takiej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
3. Użytkownicy mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

VIII. Wykorzystywanie plików „cookies” w Serwisie

1. Pliki „cookies to niewielkie pliki tekstowe, które witryna internetowa wysyła do komputera użytkownika odwiedzającego daną stronę internetową, który następnie jest otwierany przy następnych wejściach na tę stronę, by zidentyfikować przeglądarkę użytkownika bądź, aby zapisać informacje lub ustawienia w przeglądarce internetowej.
2. Pliki „cookies” służą do realizacji następujących celów:
a. ułatwienia użytkownikom korzystania z serwisu i dopasowania go do ich potrzeb,
b. zapamiętywania indywidualnych ustawień i preferencji,
c. tworzenia statystyk Serwisu, które umożliwią poznanie oczekiwań użytkowników i rozwój serwisu tak, aby ułatwić dotarcie do najczęściej poszukiwanych informacji (np. analizując zapytania z wyszukiwarek), tj. w celu realizacji uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f);
d. analizowania/raportowania efektywności kampanii reklamowych oraz do analizowania przy wykorzystaniu innych danych.
3. Serwis korzysta z plików cookies, które mogą być łączone z danymi użytkowników, podanymi przy innej okazji, np. w trakcie wypełniania formularza zapytania o ofertę.
4. Serwis wykorzystuje pliki „cookies” Google Analytics.
5. Serwis może wykorzystywać także inne technologie, w tym sygnalizatory sieciowe i JavaScripts, które mogą współpracować z plikami „cookies” i innymi środkami serwisu internetowego, aby umożliwić identyfikację urządzenia danego użytkownika. Te rozwiązania technologiczne umożliwiają aktywację określonych funkcji w Serwisie.
6. Informacje dotyczące:
a. przeglądarki użytkownika;
b. adresu IP;
podlegają zapisowi w warstwie serwera. Dane te są wykorzystywane tylko dla zapewnienia możliwości administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi usług hostingowych.
7. Serwis stosuje następujące pliki „cookies”:
a. session cookies, czyli pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeń końcowym użytkownika serwisu do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia przeglądarki;
b. persistent „cookies”, czyli pliki, przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
8. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych wykorzystywane przez użytkowników, może dopuszczać przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym użytkownika.
9. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików „cookies”, by zablokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź być każdorazowo informowanym o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika.
10. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Poniżej zostały zamieszczone linki do informacji na temat zarządzania plikami „cookies” udostępnionymi przez producentów przeglądarek internetowych:
Firefox (Mozilla) https://support.mozilla.org/pl/kb/ochrona-przed-sledzeniem

Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Chrome https://support.google.com/chrome/answer/114836?hl=pl&co=GENIE.Platform=Desktop Safari https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
Opera https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/

11. Zastosowanie własnych ustawień przez użytkownika co do plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcje dostępne w Serwisie.

IX. Portale społecznościowe

1. Administrator danych jest właścicielem następujących stron profilowych:

na Facebooku:
a. Deweloper Kołobrzeg – apartamenty na sprzedaż: https://www.facebook.com/DeweloperKolobrzeg.SprzedazApartamentow ;
b. Apartamenty Feniks Kołobrzeg:
https://www.facebook.com/ApartamentyFeniksKolobrzeg .

co może wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych użytkowników odwiedzających wskazane wyżej profile, strony oraz kanały, bądź wchodzących w interakcje z tymi profilami, stronami i kanałami (polubienia, subskrypcje, komentarze, przesyłane wiadomości).
2. Gromadzone dane dotyczą aktywności na danym profilu, przy czym użytkownicy są również związani polityką prywatności i regulaminami obowiązującymi i zaakceptowanymi przez nich w ramach odwiedzanych portali internetowych, z którymi powinni się zapoznać.

X. Zmiany dotyczące polityki prywatności

Na obszar ochrony danych osobowych może mieć wpływ wiele uregulowań prawnych. O wszelkich zmianach w ustawodawstwie mających wpływ na przetwarzanie i ochronę danych osobowych w Serwisie użytkownicy są bezzwłocznie informowani na stronie serwisu..